Článek I

Úvodní ustanovení

I.1 Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014 a vztahují se na uzavírání kupních smluv mezi společností Buzz, s.r.o., Praha 5 - Smíchov, Zborovská 1074/30, PSČ 150 00 (dále jen „Prodávající“) a Kupujícím realizovaných v souvislosti nebo na základě koupě zboží z nabídky Prodávajícího v internetovém obchodě Prodávajícího na adrese www.urbanlux.cz („Internetový obchod“), resp. na služby nabízené a poskytované Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s nabízením a prodejem zboží.

I.2 Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu postupem dle článku II těchto obchodních podmínek (dále jen „Kupní smlouva“), pokud se Kupující s Prodávajícím výslovně nedohodly na odlišné úpravě.

I.3 Není-li v těchto obchodních podmínkách nebo mezi stranami výslovně sjednáno jinak, práva a povinnosti stran vztahující se ke zboží se užijí obdobně také pro poskytování služeb.

I.4 Tyto obchodní podmínky se přiměřeně použijí i na uzavírání veškerých kupních smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím realizovaných mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (tj. telefonicky, faxem, e-mailem apod.).

I.5 Znění těchto obchodních podmínek může Prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá z Kupních smluv uzavřených před účinností nových obchodních podmínek.

Článek II

Způsob uzavření Kupní smlouvy

II.1 Internetový obchod obsahuje nabídku zboží, které Prodávající nabízí k prodeji. Součástí každé nabídky konkrétního zboží je také označení zboží a popis jeho vlastností, složení materiálu, údaj o konečné ceně v české měně včetně všech daní a poplatků, skladové dostupnosti, nákladech na dodání zboží a informace o způsobu použití, je-li to s ohledem na charakter zboží potřebné. Toto není na újmu možnosti Prodávajícího a Kupujícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

II.2 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že jsou-li předmětem nabídky Prodávajícího v Internetovém obchodě služby či obdobné plnění, použijí se přiměřeně ustanovení těchto obchodních podmínek vztahující se k úpravě prodeje zboží, není-li výslovně stanoveno jinak.

II.3 Kupující vloží vybrané zboží, které je součástí nabídky Internetového obchodu a které má v úmyslu zakoupit, do košíku. Po přihlášení Kupujícího, resp. po vyplnění jeho identifikačních údajů, zvolení způsobu dopravy a způsobu platby za vybrané zboží je Kupující seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístěné v košíku včetně všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků a cenu za dopravu tohoto zboží.

II.4 Kupujícímu je před odesláním (potvrzením) objednávky kdykoliv umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Odesláním objednávky Kupující akceptuje nabídku Prodávajícího na zboží a služby vložené do košíku Internetového obchodu, souhlasí s těmito obchodními podmínkami a činí neodvolatelnou nabídku Prodávajícímu na uzavření Kupní smlouvy.

II.5 Objednávku, která není se souhlasem Prodávajícího učiněna v souladu s těmito obchodními podmínkami, je Prodávající oprávněn nepřijmout, nebo ji Kupujícímu vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka Kupujícího považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena.

II.6 Prodávající neprodleně po přijetí objednávky Kupujícího Kupujícímu potvrdí přijetí této objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím při registraci jeho uživatelského účtu nebo v objednávce.

II.7 Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena v okamžiku doručení potvrzení přijetí (akceptace) objednávky Kupujícího Prodávajícím, čímž vznikne Prodávajícímu povinnost obstarat a dodat zboží a služby v souladu s Kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami a Kupujícímu vznikne povinnost toto zboží a související služby převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

II.8 Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka Kupujícího není Prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu.

II.9 Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že Internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném Zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li Zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.

II.10 Uzavřením Kupní smlouvy Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před jejím uzavřením. Tyto obchodní podmínky jsou Kupujícímu kdykoli dostupné na této adrese: http://www.urbanlux.cz/obchodni-podminky a jsou též Kupujícímu zaslány v příloze e-mailu současně s potvrzením přijetí (akceptace) objednávky dle článku 2.6 těchto obchodních podmínek.

II.11 Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním a plněním Kupní smlouvy jsou hrazeny výlučně Kupujícím.

Článek III

Dodací a platební podmínky

III.1 Prodávající se zavazuje předat zboží k odeslání příslušnému poštovnímu přepravci do tří až pěti pracovních dnů od připsání kupní ceny a nákladů na Účet Prodávajícího (účet vedený u ČSOB, č. ú.: 238160872/0300, v případě, že je zboží skladem. U neskladového zboží bude termín dodání a platby mezi Prodávajícím a Kupujícím řešen individuálně.

III.2 Způsoby doručení a platba, pokud není v Internetovém obchodu uvedeno jinak:

III.2.1 Doručení zboží. Zboží bude dodáno jednou z nabízených dopravních metod. Předání je realizováno na adrese v objednávce. Vlastnické právo přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží.

  • Zboží je expedováno formou obchodního balíku České pošty (Balík Na poštu, Balík Do ruky, Balík Do balíkovny) nebo prostřednictvím služby PPL, služby DoDo, služby GLS, služby Zásilkovna a doručováno na adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. K odbavení dochází obvykle během 3-5 pracovních dní. Poštovné a balné v rámci České republiky je zdarma v případě, že celková hodnota objednávky překročí částku 1 500 Kč, v opačném případě je účtována cena za poštovné a balné ve výši specifikované v průběhu nákupu v Internetovém obchodě.
  • V případě, že Kupující z nějakého důvodu nestihne vyzvednout zásilku včas, Prodávající ji na žádost Kupujícího odešle opakovaně; v opačném případě jsou nevyzvednuté zásilky vrácené Prodávajícímu automaticky stornovány.

 

III.2.2 Platba za doručené zboží: Platba za zboží bude Kupujícím realizována prostřednictvím dobírky, tj. bude uhrazena Kupujícím přepravci v okamžiku předání zboží na adrese Kupujícího nebo na příslušné pobočce České pošty, bankovním převodem nebo platbou online prostřednictvím platební brány ČSOB.

III.3 V případě, že došlo k poškození zboží při jeho dopravě dopravcem, je Kupující povinen s tímto dopravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného zboží a dodané zboží nepřevzít. Je-li poškození způsobené přepravou Kupujícím zjištěno až po převzetí zboží, musí Kupující ihned, nejpozději však do 24 hodin od doručení, informovat o této skutečnosti Prodávajícího emailem na adrese info@urbanlux.cz.

III.4 Kupující je povinen objednané zboží převzít a při převzetí zboží řádně prohlédnout zkontrolovat. Převzetí zboží potvrdí Kupující písemně na dodacím dokladu, čímž potvrzuje zejména shodu v množství a druhu převzatého zboží s údaji uvedenými v dodacím dokladu. Není-li možné zboží prohlédnout při jeho převzetí, je tak Kupující povinen učinit neprodleně poté a oznámit zjištěné vady Prodávajícímu v souladu s článkem V těchto obchodních podmínek.

III.5 Ceny za zboží jsou platné v okamžiku vytvoření objednávky a jsou uvedeny v Korunách českých příslušné sazby DPH a odpovídají cenám uvedeným v Internetovém obchodě. Platby za doručení jsou účtovány v souladu s příslušnými ustanoveními článku 3.2 této Smlouvy.

III.6 Při výměně zboží, kde dochází k rozdílu cen mezi původně dodaným zbožím a novým zbožím, není Prodávající povinen Kupujícímu rozdílnou částku vracet.

Článek IV

Odstoupení od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu

IV.1 Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, která počíná běžet převzetím zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy se považuje za účinné také tehdy, je-li odstoupení poslední den lhůty odesláno Prodávajícímu na následující adresu: Buzz, s.r.o., Ringhofferova 115/1 (areál Siemens), 155 21 Praha 5 – Zličín. Při odstoupení Prodávající doporučuje Kupujícímu využít vzorový formulář pro odstoupení či formulovat dopis například následujícího znění: „Odstupuji bez uvedení důvodu od smlouvy ze dne (uveďte prosím datum nákupu dle nákupního dokladu) a požaduji vrácení kupní ceny za zboží na adresu nebo bankovní účet (uveďte prosím číslo účtu).“ s připojením data, jména a příjmení Kupujícího a jeho podpisu. Kupující žádá Prodávajícího nezasílat vrácené zboží na dobírku. V případě odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší.

IV.2 Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Kupující prokáže původ zboží přiložením dokladu o koupi anebo záručního listu (pokud je ke zboží dodávaný) nebo jiným dokumentem, který prokazuje uzavření Kupní smlouvy. Náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující.

IV.3 Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného Zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

IV.4 Jestliže však Kupující zvolil při objednání Zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání, který Prodávající na svém Internetovém obchodu nabízí, vrátí Prodávající spotřebiteli náklady na dodání Zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

IV.5 Zboží je Kupující povinen vrátit v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství, které mu bylo dodáno společně se zbožím. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, resp. jakékoli opotřebení či poškození zboží nad rámec běžného vyzkoušení zboží při běžném nákupu v kamenném obchodě.

IV.6 Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy v případě takového zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu; zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Kupující nemůže dále odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy; od smlouvy o poskytování služeb, pokud byly splněny s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od této smlouvy a od smlouvy o opravě nebo údržbě provedené v místě určené Kupujícím na jeho žádost.

Článek V

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

V.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodané zboží je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při jeho převzetí má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnostiže zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V.2 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

V.3 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží, kterou Kupujícímu garantuje, že zboží bude po tuto dobu způsobilé k použití pro obvyklý nebo dohodnutý účel nebo že si zachová obvyklé či dohodnuté vlastnosti. Tytéž účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Určuje-li Kupní smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.

V.4 Kupující může uplatnit reklamaci poštou zasláním na adresu Buzz, s.r.o., Ringhofferova 115/1 (areál Siemens), 155 21 Praha 5 – Zličín nebo info@urbanlux.cz. Při reklamaci Kupující prokáže původ Zboží předložením faktury, Kupní smlouvy anebo přijetím (akceptací) objednávky, popř. záručním listem, pokud byl ke Zboží vystavený. Pokud není Kupující schopný potřebné doklady předložit, je povinen uzavření Kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem. Kupující může uvést také způsob, jakým si představuje reklamaci vyřídit (vrácení peněz, výměna zboží apod.).

V.5 Nemá-li zboží dohodnuté či obvyklé vlastnosti dle článku 5.1 těchto obchodních podmínek, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; neníli to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

V.6 Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat Kupujícímu potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Prodávající je též povinný o vyřízení reklamace vydat písemný doklad, který obsahuje datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V.7 Reklamace zboží včetně odstranění vady musí být vyřízena ihned, ve složitých případech nejpozději do tří (3) pracovních dní ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složitější technické zhodnocení stavu zboží nebo služby, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace; v této lhůtě je Prodávající povinen Kupujícího vyrozumět o způsobu vyřízení reklamace. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jakoby se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

V.8 V případě ztráty knoflíku s krokodýlem, který spojuje pásek s botou Crocs, není třeba zboží reklamovat - stačí zaslat zprávu na e-mail info@urbanlux.cz a požádat o knoflík náhradní, který Prodávající zašle bez zbytečného odkladu na adresu uvedenou Kupujícím.

V.9 Je-li Kupujícímu doručeno jiné než objednané zboží, má Kupující právo na výměnu tohoto zboží. Náklady související s výměnou zboží jsou hrazeny Prodávajícím.

V.10 Záruka za jakost ani nároky Kupujícího z vadného plnění se nepoužijí u Zboží

V.10.1 prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

V.10.2 na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

V.10.3 u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím,

V.10.4 jehož užívání bylo v rozporu s návodem k obsluze či pokud to vyplývá z povahy věci;

V.10.5 které bylo zcela nebo zčásti spotřebováno (např. baterie apod.).

Článek VI

Ochrana osobních údajů

VI.1 Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

VI.2 Zásady zpracování osobních údajů, včetně problematiky ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů, se kterým Kupující vyslovuje souhlas v rámci každé jednotlivé objednávky.

VI.3 Kupující bere na vědomí, že Prodávajícímu uděluje souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu, za účelem a na dobu uvedeno v Zásadách zpracování osobních údajů.

VI.4 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující má možnost jednoduchým způsobem souhlas odmítnout, a to při zaslání každé jednotlivé zprávy.

Článek VII

Závěrečná ustanovení

VII.1 Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou či těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

VII.2 V případě, že Kupující není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, neuplatní se ustanovení článku IV a V těchto obchodních podmínek, Kupujícímu zůstanou zachována jen zákonná práva v rozsahu dle platných právních předpisů.

VII.3 Materiály publikované v Internetovém obchodě mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

VII.4 Kupující má právo na mimosoudní řešení případných sporů ze smlouvy s Prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Kupující má rovněž právo na mimosoudní řešení případného sporu z Kupní smlouvy, jež může zahájit on-line prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line (http://ec.europa.eu/consumers/odr).