Nemáte vybranou velikost

Zásady zpracování osobních údajů

I.

Úvodní ustanovení o zpracování osobních údajů

I.1Společnost Buzz, s.r.o., Praha 5 - Smíchov, Zborovská 1074/30, PSČ 150 00 (dále jen „Prodávající“ nebo také „my“), respektuje Vaše právo na soukromí a ochrana těchto práv je pro nás důležitá. Abychom vysvětlili, jak shromažďujeme, ukládáme a používáme osobní údaje shromážděné o Vás, přijali jsme tyto Zásady ochrany osobních údajů. Osobní údaje jsou informace o Vás, jako je například Vaše jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, které mohou být použity k Vaší identifikaci jako jednotlivce, a jež nejsou jinak veřejně dostupné.

I.2Kupující uzavřením kupní smlouvy bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje Kupujícího i bez jeho souhlasu v souladu a pro účely stanovené v § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů. Osobní údaje získané od Kupujícího slouží výhradně pro potřeby Prodávajícího, který se zavazuje osobní údaje chránit a neposkytovat třetím osobám, není-li dále stanoveno jinak.

I.3 Osobní údaje budou zpřístupněny pouze Prodávajícímu a pouze jeho oprávněným zaměstnancům, obchodním zástupcům a smluvním partnerům, kteří zajišťují pro Prodávajícího splnění závazků z kupních smluv (např. dopravcům), a to pouze v omezené míře umožňující řádné plnění kupních smluv.

I.4 Kupující bere na vědomí, že souhlas se zpracováním jeho osobních údajů dle článku 1.2 je plně dobrovolný, že mu na požádání bude umožněn přístup k takto shromážděným osobním údajům a že je oprávněn po Prodávajícím žádat případnou opravu anebo likvidaci nesprávně nebo neoprávněně zpracovaných osobních údajů nebo vysvětlení ohledně jejich zpracovávání. Kupující souhlasí rovněž s tím, že mu může být nabízena/zasílána marketingová reklama Prodávajícího i prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací. Prodávající archivuje údaje obsažené v uzavřených kupních smlouvách a odpovídajícím způsobem zajišťuje jejich ochranu.

I.5 Kupující má právo kdykoli požádat Prodávajícího o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a Prodávající je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Kupující má právo se obrátit na Prodávajícího, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů či s ochranou jeho soukromého a osobního života, a žádat Prodávajícího o vysvětlení či nápravu; zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Další případná zvláštní práva Kupujícího zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

I.6Kupující má právo se obrátit na Prodávajícího, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se zákonem, a žádat Prodávajícího o vysvětlení či nápravu; jinak má Kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

I.7Kupující, který nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů, může písemně požádat Prodávajícího o jejich odstranění z databáze.

II.

Shromažďování informací a jejich využití

II.1Prodávající získává osobní údaje výlučně v souvislosti s

II.1.1objednáním zboží v rámci internetovém obchodu Prodávajícího na adrese www.urbanlux.cz („Internetový obchod“), a to v rozsahu jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, fakturační údaje a objednané zboží, a to po dobu trvání smluvního vztahu s námi a dobu nezbytnou pro jeho vypořádání, nebo

II.1.2prezentováním námi prodávaných výrobků (např. na veletrzích apod.), kdy jsme od vás získali kontaktní údaje, a to do doby, než nám sdělíte, že si toto zpracování dále nepřejete.

II.2Kromě těchto osobních údajů nám můžete odeslat další údaje e-mailem. Tyto údaje můžeme použít při reakci na váš e-mail nebo pro jakékoli jiné účely související s poskytováním našich výrobků.

II.3Pokud si nepřejete, aby byl Váš elektronický kontakt využíván k zasílání obchodních sdělení, můžete nám to sdělit kdykoliv na e-mailovou adresu info@urbanlux.cz, popř. postupem dle instrukcí uvedených v zápatí každého doručeného obchodního sdělení.

III.

Soubory
 cookie

III.1Při využívání Internetového obchodu také Prodávající může automaticky přijímat a zaznamenávat některé údaje poskytnuté Vaším počítačem a prohlížečem, když web používáte, včetně Vaší IP adresy, údajů ze souboru „cookie“, vlastností hardwaru a softwaru, požadovaných stránek webu a dat obsažených v požadavcích na stránky z odkazujících webů. Soubor cookie je malé množství dat, které často obsahuje anonymní jedinečný identifikátor, který je odeslán do prohlížeče z webu a uložen na pevném disku Vašeho počítače. Prodávající může používat soubory cookie k poskytování personalizovaného obsahu, udržování přehledu o Vašich preferencích, popřípadě zobrazování reklam, které odpovídají Vašim zájmům, a k jiným účelům souvisejících s provozováním a ochranou webu. Prohlížeč si můžete nastavit tak, aby soubory cookie odmítal, ale nebudete pak moci používat všechny služby, které vyžadují „přihlášení“ a nemusíte být schopni plně využívat všechny nabídky Internetového obchodu. Osobní údaje, které takto můžeme shromažďovat, můžeme používat pro řízení přístupu k Internetovému obchodu a výrobkům (službám) a k usnadnění jejich fungování, stejně jako pro komunikaci, výzkum a marketing, jakož i pro další účely související se shromažďováním těchto informací.

IV.

Zabezpečení osobních údajů a jejich omezené sdílení

IV.1Dodržujeme bezpečnostní opatření k zajištění důvěrnosti a bezpečnosti všech Vašich osobních údajů.

IV.2Prodávající nepronajímá, neprodává ani nesdílí Vaše osobní údaje s třetími osobami s výjimkou případů popsaných níže:

IV.2.1Údaje mohou pro nás zpracovávat důvěryhodní partneři, kteří pro nás zajišťují některé služby související s poskytováním našich produktů nebo zasíláním obchodních sdělení, pokud je pro takové činnosti nezbytné zpracování některých osobních údajů; tito zpracovatelé však nejsou oprávnění využívat Vaše osobní údaje pro své vlastní účely;

IV.2.2na základě zvláštních právních předpisů, zejména vyžádají-li si tyto údaje příslušné správní orgány či soudy.

V.

Aktualizace osobních údajů a Vaše další práva

V.1Jakožto správce osobních údajů Vám Prodávající garantuje právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) požadovat vysvětlení v případě, že pojmete podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana Vašeho osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, a (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním.

V.2Aktualizaci Vašich údajů můžete provést prostřednictvím nastavení Vašeho uživatelského účtu a v případě jakýchkoliv dalších dotazů či požadavků nás můžete kdykoli kontaktovat zasláním emailu na adresu info@urbanlux.cz.